Poslanie a ciele

 1. Rozvíjať fyzické, duševné a charakterové vlastnosti detí a mládeže prostredníctvom basketbalu a to najmä pravidelnými tréningovými jednotkami, súťažnými stretnutiami a spoločenskými aktivitami.
 2. Organizovať a koordinovať basketbalové súťaže detí a mládeže.
 3. Pôsobiť aktívne vo zvyšovaní povedomia verejnosti o pozitívnom vplyve športu a špecificky basketbalu na celkový rozvoj detí a mládeže.
 4. Vytvoriť a udržiavať podmienky pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) s cieľom zabezpečiť ich pravidelnú účasť na tréningovo-výchovnom procese, súťažných stretnutiach, turnajoch a spoločenských akciách.
 5. Spolupracovať s príslušnými štátnymi orgánmi, organizáciami a občianskymi združeniami v oblasti telesnej kultúry a ďalšími subjektami pri plnení úloh vyplývajúcich z jeho postavenia a cieľov.
 6. Aktívne podporovať a rozvíjať športovú činnosť v rámci ostatných regiónov Slovenska a zahraničia.
 7. Podporovať a realizovať aktivity smerujúce k neustálemu
  1. zvyšovaniu odbornosti trénerov
  2. rozvíjaniu trénerskej metodiky