POSLANIE A CIELE

Rozvíjať fyzické, duševné a charakterové vlastnosti detí a mládeže prostredníctvom basketbalu a to najmä pravidelnými tréningovými jednotkami, súťažnými stretnutiami a spoločenskými aktivitami.

Organizovať a koordinovať basketbalové súťaže detí a mládeže.

Pôsobiť aktívne vo zvyšovaní povedomia verejnosti o pozitívnom vplyve športu a špecificky basketbalu na celkový rozvoj detí a mládeže.

Vytvoriť a udržiavať podmienky pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) s cieľom zabezpečiť ich pravidelnú účasť na tréningovo - výchovnom procese, súťažných stretnutiach, turnajoch a spoločenských akciách.

Spolupracovať s príslušnými štátnymi orgánmi, organizáciami a občianskymi združeniami v oblasti telesnej kultúry a ďalšími subjektami pri plnení úloh vyplývajúcich z jeho postavenia a cieľov.

Aktívne podporovať a rozvíjať športovú činnosť v rámci ostatných regiónov Slovenska a zahraničia.

Podporovať a realizovať aktivity smerujúce k neustálemu

zvyšovaniu odbornosti trénerov

rozvíjaniu trénerskej metodiky

©2020 Všetky práva vyhradené.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube